Garantie Voorwaarden van Mantis ULV B.V.

1                Garantie

1.1           Mantis garandeert dat het verkochte product overeenkomstig de huidige technische stand vrij is van fouten wat betreft materiaal en verwerking gedurende een

                periode van 12 maanden. De garantieperiode begint met de dag van levering van het gekochte product aan de klant.

1.2           De garantie bestaat naar keuze van Mantis hetzij uit reparatie van het gekochte product hetzij uit vervanging van de gereclameerde onderdelen door levering van

                nieuwe of vervangende onderdelen.

1.3           Als de leverancier opsturen van de gereclameerde delen verlangt dan draagt hij de kosten voor het opsturen. Vervangende zendingen van de leveranciers zijn

               ongefrankeerd. De leverancier wordt weer eigenaar van de vervangen onderdelen.

1.4           Eventuele reclamaties geven niet het recht tot het inhouden van betalingen of tot verrekening met niet erkende vorderingen.

1.5           De garantie komt te vervallen wanneer het gekochte product door derden of door inbouwen van onderdelen van derden is veranderd en het geconstateerde gebrek

                daarmee oorzakelijk verband houdt. De garantie komt tevens te vervallen wanneer de klant de voorschriften van de leverancier betreffende de behandeling van het

                gekochte product (handleiding) niet heeft nageleefd.

1.6           Uitgesloten van garantie zijn natuurlijke slijtage, schade door opslag en corrosie alsmede beschadigingen die te wijten zijn aan nalatige of onvakkundige behandeling.

               Accu’s vallen buiten de garantie omdat het niet (of niet tijdig) opladen van een accu niet te controleren is en tot een (aanzienlijke) beperking van de levensduur leidt.

1.7           Op tweedehands en gebruikte machines en apparaten wordt geen garantie verleend.

1.8           Garantieverplichting van Mantis jegens wederverkopers is beperkt tot het leveren van onderdelen, evt. arbeid binnen garantieperiode komt voor rekening van

                wederverkoper.