Algemene Voorwaarden van Mantis ULV b.v.

1               Algemeen

1.1           Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van en met Mantis ULV b.v. (hierna: Mantis) zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

1.2           Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3           Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4           Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Mantis worden bedongen, gelden evenzeer van       

               door Mantis ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

2               Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1           Aanbiedingen van Mantis zijn vrijblijvend en Mantis behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van

                (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2           Offertes en/of aanbiedingen zijn geldig tot 3 maanden na dagtekening/datum.

2.3           Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel binden Mantis niet dan nadat en in zoverre zij dit schriftelijk heeft bevestigd.

2.4           Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door Mantis.

2.5           Mantis is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Mantis

                dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.6           Als een bestelling is geplaatst maar de klant uiteindelijk van de bestelling wil afzien, kan deze bestelling kosteloos worden geannuleerd. Dit is uitsluitend mogelijk

                voordat het product is verzonden of, in het geval van niet standaardproducten, voordat de montage of bouw hiervan is begonnen.

 

3                Prijzen

3.1           Alle prijzen zijn in euro’s en vermeld exclusief btw en eventuele verzend- en behandelingskosten (tenzij anders schriftelijk vermeld). Bijkomende kosten kunnen

                afzonderlijk worden berekend.

3.2           Mantis behoudt zich het recht voor om zonder aankondiging vooraf verkoopprijzen en voorwaarden te wijzigen.

 

4                Betaling

4.1           Betaling dient, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Het totaal van de verschuldigde bedragen moeten door

               de klant zonder enige verrekening of korting worden voldaan op de bank- of girorekening van Mantis.

4.2           Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige of volledige betaling is de klant van rechtswege in verzuim. Klant is vanaf de vervaldatum rente ter hoogte van de

               wettelijke rente plus 2% verschuldigd (per 14 dagen). Ook komen alle door Mantis gemaakte kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van de klant.

 

5                Levering en Eigendomsvoorbehoud

5.1           Levering geschiedt vanaf magazijn van Mantis op een door Mantis bepaalde wijze.

5.2           De levertijd gaat in na een schriftelijke bevestiging hiervan door Mantis.

5.3           De levertijd is gebaseerd op de bij het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van door de Mantis bestelde materialen en,

                voor zover afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan Mantis verstrekte gegevens. De afleveringstermijn en/of uitvoeringstermijn zal door

                Mantis zoveel mogelijk in acht worden genomen doch is geen fatale termijn. Indien vertraging ontstaat door wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat

                voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd. Overschrijding van de levertijd

                geeft de klant geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding of opzegging van de overeenkomst dan wel het niet nakomen van een verplichting door klant als

                vermeld in deze Algemene Voorwaarden.

5.4           Overschrijding van de levertijd doet niets af aan de verplichtingen voor de klant als in deze Algemene Voorwaarden. Mantis kan niet aansprakelijk worden gesteld als

                gevolg van vertraging in de levering of het in zijn geheel niet kunnen leveren van het product of onderdelen tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van

                de zijde van Mantis.

5.5           Vanaf het moment van levering uit het magazijn zijn de goederen voor rekening en risico van de klant.

5.6           Breuk, diefstal, verlies of andere schaden tijdens transport komen niet voor rekening van Mantis.

5.7           De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen hij op grond van de overeenkomst aan Mantis verschuldigd is, heeft voldaan.

5.8           Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de levering op de klant over.

 

6                Intellectuele eigendomsrechten

6.1           Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de goederen en de vormgeving daarvan, komen toe aan Mantis, voor zover deze niet reeds aan

               derden toekomen.

6.2           Het is de wederpartij niet toegestaan om enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom

               uit de goederen te verwijderen of te wijzigen.

 

7                Garantie

7.1           Mantis garandeert dat het verkochte product overeenkomstig de huidige technische stand vrij is van fouten wat betreft materiaal en verwerking gedurende een

                periode van 12 maanden. De garantieperiode begint met de dag van levering van het gekochte product aan de klant.

7.2           De garantie bestaat naar keuze van Mantis hetzij uit reparatie van het gekochte product hetzij uit vervanging van de gereclameerde onderdelen door levering van

                nieuwe of vervangende onderdelen.

7.3           Eventuele reclamaties geven niet het recht tot het inhouden van betalingen of tot verrekening met niet erkende vorderingen.

7.4           Als de leverancier opsturen van de gereclameerde delen verlangt dan draagt hij de kosten voor het opsturen. Vervangende zendingen van de leveranciers zijn

                ongefrankeerd. De leverancier wordt weer eigenaar van de vervangen onderdelen.

7.5           De garantie komt te vervallen wanneer het gekochte product door derden of door inbouwen van onderdelen van derden is veranderd en het geconstateerde gebrek

                daarmee oorzakelijk verband houdt. De garantie komt tevens te vervallen wanneer de klant de voorschriften van de leverancier betreffende de behandeling van het

                gekochte product (handleiding) niet heeft nageleefd.

7.6           Uitgesloten van garantie zijn natuurlijke slijtage, schade door opslag en corrosie alsmede beschadigingen die te wijten zijn aan nalatige of onvakkundige behandeling.

                Accu’s vallen buiten de garantie omdat het niet (of niet tijdig) opladen van een accu niet te controleren is en tot een (aanzienlijke) beperking van de levensduur leidt.

7.7           Op tweedehands en gebruikte machines en apparaten wordt geen garantie verleend.

 

8                Aansprakelijkheid

8.1           Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake (product)aansprakelijkheid en/of een geval van grove opzet of grove schuld van Mantis, is Mantis niet gehouden tot

               enige vergoeding van schade van welke aard dan ook, direct, indirect, bedrijfsschade, privéschade of schade aan goederen evenmin schade aan personen bij klant of

               derden.

8.2           Indien Mantis om welke reden dan ook toch is gehouden om schade te vergoeden, dan zal de schadevergoeding nooit meer bedragen dan het bedrag waarop de door

               Mantis afgesloten verzekering voor het schadegeval aanspraak heeft.

8.3           Mantis is niet aansprakelijk voor de door haar verstrekte informatie in gebruiksaanwijzingen van geleverde goederen.

8.4           Iedere aansprakelijkheid van Mantis voor schade als gevolg van onjuist, onzorgvuldig gebruik of toepassing is uitgesloten.

8.5           De klant zal Mantis en personeel vrijwaren van en/of schadeloosstellen ter zake van alle aanspraken op schadevergoeding welke derden ten laste van Mantis maken.

8.6           Mantis in niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan goederen gedurende opslag of gebruik bij of door klant.

 

9                Reclames

9.1           Reclames dienen binnen 3 dagen na leverdatum schriftelijk bij Mantis kenbaar zijn gemaakt, onder opgave en beschrijving van de aard en reden. Na 3 dagen na

               levering worden goederen geacht te zijn goedgekeurd en worden reclames en/of klachten niet meer in behandeling genomen.

9.2           Klant heeft (indien reclames door Mantis gegrond zijn bevonden) uitsluitend recht op vervanging of reparatie van ondeugdelijke goederen, klant kan geen recht doen

               gelden op een vergoeding van welke aard, om welke reden dan ook. De keus voor vervanging of reparatie ligt bij Mantis.

9.3           Reclames of klachten schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.

 

10            Wederverkoop

10.1       In het geval van wederverkoop door koper van niet of niet geheel aan Mantis betaalde goederen, dient de koper onverwijld Mantis in kennis te stellen zodat Mantis in

             de gelegenheid is om het (resterende) bedrag te factureren aan koper.

10.2       Garantieverplichting van Mantis jegens wederverkopers is beperkt tot het leveren van onderdelen, evt. arbeid binnen garantieperiode komt voor rekening van

              wederverkoper.

10.3       Het is de wederverkoper niet toegestaan om goederen te verkopen:

             -tegen een lagere prijs dan de prijs die door wederverkoper is betaald.

             -of in een andere samenstelling dan geleverd door Mantis.

10.4       Mantis is te allen tijde gerechtigd om leveranties aan een wederverkoper te stoppen, met inbegrip van lopende bestellingen, zonder dat de wederverkoper recht heeft

             op schadevergoeding, onverminderd alle aan Mantis toekomende rechten.

10.5       Alle bepalingen en voorwaarden zijn ook van toepassing als de koper, wederverkoper is (incl. 10.2).

10.6       Goederen die eigendom zijn van Mantis mogen door een wederverkoper niet naar een andere locatie dan eigen bedrijfsruimte worden gebracht, of in onderpand

             worden gegeven of strekken tot zekerheid van een vordering door derden.

10.7       Het niet nakomen van (financiële) verplichtingen van derden jegens wederverkoper ontslaat de wederverkoper nimmer van zijn verplichting om alle

             vorderingen van Mantis te voldoen ook de vorderingen van Mantis jegens wederverkoper inzake die goederen die (nog) niet zijn voldaan door derden.

 

11            Ontbinding

11.1       Mantis heeft het recht om een overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, of op te schorten, en hetgeen de klant aan Mantis verschuldigd is op te eisen,

             onverminderd het recht op schadevergoeding zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist in het geval van: Surseance van de klant, als

             klant surseance van betaling verzoekt of in staat van faillissement is/wordt verklaard, als er beslag op (een deel) van de (bedrijfs-)eigendommen wordt gelegd, als

             klant nalaat zijn schulden tijdig te voldoen.

 

12            Toepasselijk recht

12.1       Nederlands recht is van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen en/of overeenkomsten en de uitvoering daarvan, waarop deze verkoopwaarden van

              toepassing zijn.

 

13            Afwijkende bedingen of voorwaarden

13.1       Aanvullende of afwijkende bedingen of voorwaarden zijn alleen van kracht, indien deze door Mantis, schriftelijk zijn bevestigd.

                                                                                                         ***